O klubu

Loděnice a rekreační středisko KTL Brno KáČaTa v Komíně je dnes nejen místním názvem, ale i téměř všeobecně známým pojmem. Je to poměrně rozsáhlý areál, který neslouží pouze vodákům a členům oddílu, ale i široké veřejnosti. Areál nabízí řadu ploch k sportovnímu a rekreačnímu vyžití.

Areál

KTL Brno o.s.

KTL Brno o.s. se skládá ze tří samostatných sportovních oddílů – VODÁKŮ, na jejichž internetových stránkách se nyní nacházíte, TURISTŮ a LYŽAŘŮ. Informace o akcích turistů a lyžařů naleznete na www.ktlbrno.cz

Vodácký oddíl

    Vodácký oddíl je největší v Brně a má jak rozsáhlou základnu vodáků, tak rozsáhlou činnost s širokým rozpětím pro různé výkonnosti, zájmy a věkové kategorie. Plán akcí zahrnuje jak akce pro širokou vodáckou veřejnost, akce výkonnostní i expediční, rekreační a výcvikové, zimní program v tělocvičnách, výcvik eskymáckých obratů v bazénu i jiné aktivity volejbalové, lyžařské, cyklistické, turistické a poznávací. Významná je spolupráce s Vodáckým výcvikovým centrem mládeže (VVCM). Vodácký oddíl mládeže „Ostříži“ má dlouhou tradici, již několika generační a patří k předním vodáckým oddílům mládeže.

    Členská základna je členěna na vlastní kmenové vodáky, kteří tvoří aktivní základ oddílu a příspěvkové – „klubové“ členy, kterými jsou stálí účastníci našich vodáckých akcí a dále uživatelé našich hřišť, volejbalisté, nohejbalisté a stálí rekreační návštěvníci. Umístění našeho areálu, jeho vybavení, dostupnost a „genius loci“ tvoří ze střediska KáČaTa jedno z hlavních brněnských tělovýchovných a rekreačních center. Areál nabízí poměrně rozsáhlé sociální a hygienické zázemí. Dokonce je k dispozici turistická ubytovna.

Pár řádků o historii 

    Logo je odvozeno od zkratky KČT – Klubu českých turistů a nevymysleli jsme si je sami, vzniklo obecným užíváním během dlouhé historie tohoto prostoru. A je nejstarším, prvním a bohužel také jediným střediskem s vazbou na Klub českých, původně československých turistů v Brně. Vždy sloužilo vodákům, lze ale říci i volejbalistům i dalším turistům a to kontinuálně během celé téměř osmdesátileté historii. Prošlo sice různými peripetiemi názvů a zařazení po roce 1948, ale nikdy se neodchýlilo od původního určení a zaměření.

    Brněnské vodáctví obecně začíná již v devatenáctém století, kdy jeho koncem vznikají první veslařské kluby a snad i první loděnice. Vzhledem k složení obyvatelstva to byly spolky německé (včetně židovských) a teprve později vznikl Český veslařský klub.
Veslové lodi byly vhodné jen na klidnou vodu a teprve ve dvacátých letech minulého století se objevily první kajaky a kanoe a vzniklo nové odvětví vodáctví – nejprve vodní turistika, později i vodácké závody rychlostní a slalomové.

    Prvními vodáky v Brně byli Oldskauti, kteří navázali na předválečnou tradici v Praze a postavili pod jundrovským mostem chatku s loděnicí. Dalším centrem zájmu o vodáctví v Brně byly české a německé vysoké školy a od roku 1924 existoval vodácký oddíl při Českém veslařském klubu.
Ve dvacátých letech je možno doložit prvé pokusy jednotlivců a menších skupinek o sjíždění některých úseků našich řek, Svratky, Dyje a Moravy a někteří se vydávají na vodnatější toky, zejména na Váh, Dunaj a rakouské řeky. Byly podniknuty i dálkové plavby z Brna až do Rusčuku v Bulharsku a po Rýně až do Rotterdamu.

    V roce 1929 vznikla skupinka nadšených propagátorů vodní turistiky, která si dala název AITUTAKI, podle ostrova v Tichomoří a postavili si chatku na Svratce mezi Jundrovem a Pisárkami. Z nich později vzešla celá řada vodáckých funkcionářů a závodníků.
Značná vodácká aktivita probíhala v letech 1933, 1934, kdy byly uskutečněny plavby po Jihlavě, Dyji, Moravě, Dunaji, Drávě , Bistrici v Rumunsku a dalších. Výsledkem aktivit bylo založení organizované vodácké skupiny při brněnském odboru KČST a to na schůzi 14. prosince 1934. Vstoupilo 25 členů, byl zvolen výbor a předsedou František Čech. Tato skupina vyvinula značné úsilí při vytváření podmínek pro vodáctví ve všech formách.
V roce 1935 uzavřelo ústředí KČST dohodu se svazem kanoistů, podle níž vodácké skupiny turistů se staly současně členy Svazu kanoistů.

    Mimo bohatou činnost turistickou i závodní vyvinuli tito brněnští vodáci mimořádné úsilí pro vytváření materiálních podmínek a výsledkem bylo postavení a otevření loděnice roku 1936 v Brně Komíně na pravém břehu Svratky. Tato loděnice stojí dodnes a nepřetržitě slouží jako největší vodácká základna v Brně, známá pod vžitým názvem „KáČaTa“.

    Vybudování loděnice a rekreačního střediska bylo pionýrským činem nově vzniklé vodácké skupiny a umožnilo pevné zakotvení vodácké činnosti v Brně v dalších letech, až dodnes. Rekreační středisko se stalo i významným centrem rekreačního volejbalu a tato tradice stále trvá a dále se rozvíjí. V roce 1937 byl při vodácké skupině založen i oddíl mládeže .
Brněnská vodácká skupina při KČST se intenzivně zabývala vodní turistikou, ale věnovala se také závodní činnosti svých členů. Postupovala přitom v souhlase jak se svazem kanoistů, tak s jinými vodáckými skupinami turistů v jiných městech.

    Podníceni pokusy vodáků Vysokoškolského sportu v letech 1932-34 zorganizovali vodáci KČST „První závod kanoí a kajaků“ z Komína do Pisárek a zpět. Od roku 1936 se závody konaly na trati Bystrc – Komín. Tehdy předcházely slavnostnímu otevření loděnice v Komíně.
Brněnští závodníci se zúčastňovali dalších závodů v Čechách i na Slovensku s dobrými výsledky na předních místech. Do velké šíře se rychlostní kanoistika v Brně rozrostla v posledních předválečných letech 1937-1939. Rychlostní závody se pořádaly i v prvých válečných letech, kdy okupanti zakázali činnost Sokola a dalších tělovýchovných organizací, ale tolerovali dosud činnost KČT a Svazu kanoistů. Od roku 1941 se závody buď zcela nebo částečně konaly na tehdy nové kníničské přehradě.

Brněnská vodácká skupina KČT má i průkopnickou zásluhu na uvedení a propagaci vodního slalomu u nás. Člen skupiny František Smutný se zúčastnil v roce 1935 třetího rakouského slalomu na Enži, zveřejnil o tom informace a později sám upravil podle rakouských nová pravidla slalomu u nás.

    Na základě těchto pravidel se konal první závod ve vodním slalomu v ČSR 9. května 1937
asi dva kilometry nad komínskou loděnicí u rozbořeného jezu na Svratce. Vítězem prvního slalomu se stal Jaroslav Dřevo. Další slalom se konal 15.května 1938 opět na Svratce mezi bystrckým splavem a staveništěm kníničské přehrady na trati dlouhé 400m. Poslední předválečný slalom v roce 1939 se jel současně jako celostátní přebor KČST.
Z historického přehledu je jasné, že vodácký oddíl KáČaTa má spolu s loděnicí a rekreačním střediskem dlouhou a bohatou historii, na kterou navázal po přechodném útlumu v letech druhé světové války, kdy ale zde ale činnost úplně nezanikla, další rozvoj v letech poválečných. Vznikají další vodácké oddíly zaměřené nejen na vodáctví, ale více na závodění.

    Po roce 1948 KČT přechází do sjednocené tělovýchovy – do Svazu turistiky, ale zaměření a ideová základna zůstávají. 0bjekt a organizace je pod různými subjekty a až v roce 1969 je založen Klub turistů a lyžařů, jako pokračovatel turistů, vodáků KČT a lyžařů. De fakto tak došlo k obnovení KČT. Načas mu byl sice odebrán název klub, ale od roku 1990 je opět Klubem. Zahrnuje jednak turisty přímo v KČT, jednak lyžaře (Svaz lyžařů) a vodáky, kteří jsou tradičně již v KČT, ale převážně jsou paralelně členy Českého svazu kanoistů.

    Rekreační středisko je i centrem volejbalu a nohejbalu na tradičních mlatových hřištích, ale v roce 1988 byla uvedena do provozu jako prvá v Československu dvě hřiště s hlubokým pískem pro beach volejbal. Konaly se zde i prvé velké turnaje v tomto sportu. Dnes jsou beachová hřiště již tři a KáČaTa jsou centrem rekreačního a treningového sportu.

    KáČaTa jsou stále základnou vodní turistiky a iniciátory velkých vodáckých akcí, jako byla a v jiných formách pokračuje „Svratecká třicítka“ a od roku 1980 „Jihlavská třináctka.“
Vodácký oddíl je největší v Brně a má jak rozsáhlou základnu vodáků, tak rozsáhlou činnost s širokým rozpětím pro různé výkonnosti, zájmy a věkové kategorie. Plán akcí zahrnuje jak akce pro širokou vodáckou veřejnost, akce výkonnostní i expediční, rekreační a výcvikové, zimní program v tělocvičnách, výcvik eskymáckých obratů v bazénu i jiné aktivity volejbalové, lyžařské, cyklistické, turistické a poznávací. Významná je spolupráce s Vodáckým výcvikovým centrem mládeže (VVCM). Vodácký oddíl mládeže „Ostříži“ má dlouhou tradici, již několika generační a patří k předním vodáckým oddílům mládeže.

    Členská základna je členěna na vlastní kmenové vodáky, kteří tvoří aktivní základ oddílu a příspěvkové – „klubové“ členy, kterými jsou stálí účastníci našich vodáckých akcí a dále uživatelé našich hřišť, volejbalisté, nohejbalisté a stálí rekreační návštěvníci.
Umístění našeho areálu, jeho vybavení, dostupnost a „genius loci“ tvoří ze střediska KáČaTa jedno z hlavních brněnských tělovýchovných a rekreačních center.
Významným počinem bylo vybudování sociálního. hygienického a klubového zázemí, včetně turistické ubytovny (matracenlagr) v nové budově, která byla kolaudována v roce 1996, po šedesáti letech od postavení staré loděnice, která při náročné údržbě slouží dodnes

Napsat komentář